Jelenlegi hely

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CF Buda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-270289;  1116 Budapest, Barázda utca 1.) valamennyi alkalmazottja kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelését az alábbi jogszabályok szerint kezeljük, vagy kezelhetjük:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Sztv.)

A jelen tájékoztatóban foglaltak bemutatása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön előzetesen meggyőződjön a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, így köztük:

 1. az adatkezelés céljáról;
 2. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 3. az adatkezelés jogalapjáról;
 4. a kezelt adatok köréről;
 5. az adatkezelés időtartamáról;

Mindezeken túlmenően felvilágosítást nyújtunk a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatos jogairólés az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról.

Az alábbi Tájékoztatóban szereplő adatkezelések mindegyikében az Ön adatainak adatkezelője Társaságunk.

I. A Társaságunk által folytatott adatkezelések:

 1. Sportszolgáltatás igénybevétele;
 2. Közvetlen üzletszerzés;                                                    
 3. Kamerás megfigyelőrendszer;                           

I.1. Sportszolgáltatás igénybevétele

I.1.1. Mi az adatkezelés célja?

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, továbbá a kapcsolattartás.

A sportszolgáltatás igénybevételéhez szorosan kapcsolódhat az ún. „ONLINE Bejelentkezés” internetes felhasználó fiókszolgáltatás, amely egy – az Ekertv. fogalomhatározása szerint – információs társadalommal összefüggő szolgáltatás. Az Ügyfelek az „ONLINE Bejelentkezés” fiókon keresztül, illetve e-mail útján tudnak bejelentkezni egyes csoportos órákra. 

A csoportos órák és más sportszolgáltatások igénybevételének gyakoriságáról  – belső piackutatás céljából – statisztika készül. 

I.1.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó a tagságnyilvántartó rendszer üzemeltetője, név szerint a MINDBODY  Inc. (4051 Broad Street Suite 220. San Louis Obispo, CA 93401 U.S.A.)

Az adatfeldolgozó a Társaságunk által üzemeltetett  CrossFit Újbuda sportlétesitmény edzéseire történő bejelentkezéseket regisztráló informatikai rendszert üzemelteti. Az Ön adataival tevékenységet nem végezhet, azokkal kapcsolatban önálló döntéseket nem hozhat.

I.1.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

A személyes adatok kezelésének alapja az adatkezelési tájékoztatónk megismerését követően, személyesen, a Társaságunk által üzemeltetett CrossFit Újbuda edzőteremben történt önkéntes hozzájárulás. 

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult.

A 14. – 16. év közti kiskorú érintett esetén a törvényes képviselő (szülő) külön hozzájáruló nyilatkozatára is szükség van az érintett érvényes regisztrációjához és adatkezeléséhez, amely külön hozzájárulás annak személyesen történő leadásával valósul meg. A 14. év alatti kiskorú érintett esetén kizárólag a törvényes képviselője (szülője) regisztrálhat és adhatja meg az adatkezelési hozzájárulást a nevében.

I.1.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, továbbá email címét.

Az opcionális adat(ok) kezelése az Ügyfél önkéntes és határozott döntésén alapul, a sportszolgáltatás igénybevételéhez azok megadására nincs szükség.

I.1.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön nem kérte azok törlését, vagy amennyiben Társaságunk szolgáltatásait több mint 1 (egy) éve nem vette igénybe.

I.2. Közvetlen üzletszerzés és belső piackutatás

I.2.1. Mi az adatkezelés célja?

Társaságunk szolgáltatásainak népszerűsítése, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kedvezményes vásárlási lehetőségekről történő tájékoztatás küldése.

I.2.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé,  egyúttal tájékoztatjuk, hogy a közvetlen üzletszerzés és belső piackutatás elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához igénybe veszi adatfeldolgozóként a The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)  online marketing tevékenységet segítő vállalkozás szolgáltatását. Társaságunk az adatfeldolgozó szolgáltatását annak weboldalán keresztül veszi igénybe, melyen keresztül reklámkampányokat, hirleveleket készít és küld a regisztrált tagok email címére.

I.2.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse.

I.2.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön  vezetéknevét és keresztnevét, továbbá az Ön elektronikus levélcímét. (e-mail cím)

I.2.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez az I.2.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja Társaságunk által üzemeltetett CrossFit Újbuda edzőteremben személyesen, illetve postai úton küldött levél vagy az info@crossfitujbuda.hu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

I.3. Kamerás megfigyelőrendszer

I.3.1. Mi az adatkezelés célja?

A Társaságunk által üzemeltetett CrossFit Újbuda helyiségének (ide nem értve az öltöző, mosdó, illemhely) kamerás megfigyelése, amely során készült képfelvétel kezelése történik az emberi élet, egészség, biztonság, valamint a vagyonvédelem érdekében.

I.3.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Adatfeldolgozó személye:

Társaságunk a kamerás megfigyelőrendszer elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

I.3.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Ön hozzájárulása, amely a kamerás megfigyelési pont határánál elhelyezett tájékoztató megismerését követően a területre történő belépéssel ráutaló magatartással is megadásra kerülhet.

Azaz amennyiben belép Társaságunk által üzemeltetett CrossFit Újbuda azon helyiségeibe ahol a jogszabályoknak megfelelően feltüntetésre került, hogy kamerás megfigyelőrendszer került telepítésre.

I.3.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön képmását, továbbá az Ön magatartását kezeli Társaságunk.

I.3.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

A rögzítéstől számított legfeljebb 3 (három) munkanap, amennyiben a rögzített képfelvétel nem került felhasználásra.

II. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim (II.1.-II.4.) és a jogorvoslati lehetőségek. (II.5.)

II.1. Szeretnék tájékoztatást kérni a rólam kezelt adatokról. Hova fordulhatok?

Amennyiben a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy Társaságunk a fent megadott elérhetőségeken készségesen fogadják megkeresését.

Ennek keretében tájékoztatjuk a kezelt adatok köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó személyéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ön adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Elsődlegesen kérjük, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb általános tájékoztatatást áll módunkban adni.

A kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatjuk.

II.2. Hibásak a rólam kezelt adatok. Mit tehetek?

Ilyen esetben bátran forduljon Társaságunkhoz, és helyesbítjük adatait amint a valóságnak megfelelő adat Társaságunk rendelkezésére áll.

II.3. Szeretném kérni az adataim törlését vagy zárolását. Mit tehetek?

Amennyiben úgy dönt, hogy a Társaságunk a jövőben az Ön adatait ne kezelje, forduljon hozzánk és kérelmére töröljük azokat.

Ezen túlmenően Társaságunk köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

II.4. Szeretnék tiltakozni az adataim kezelése ellen. Mikor van erre lehetőségem és milyen formában tehetem meg?

Közvetlen üzletszerzés és belső piackutatás céljából történő adatkezelés, azaz az I.2. szám alatt meghatározott adatkezelés esetén és törvényben meghatározott esetben lehetősége van tiltakozni az adatai kezelése ellen. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a kérelem benyújtását követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk a kérelmét, döntést hozunk, és minderről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelme megalapozott az adatkezelést megszüntetjük, az adatait zároljuk.

Mi a különbség a tiltakozás és a törlése között?

Olyan adatok esetén amit Társaságunk nem törölhet, - mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell ( pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

II.5. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.

Javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál.

Hatósági jogérvényesítés:

A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen - jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni Társaságunk ellen, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

III. Egyéb fontos információk

Adatbiztonság

Társaságunk valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a tájékoztatónkat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatjuk azt. A változásokról tájékoztatjuk Önt honlapunkon, illetve a Társaságunk által üzemeltetett CrossFit Újbuda edzőteremben kihelyezett dokumentáció útján.

 

Budapest, 2018. május 24.

CF Buda Sport Kft.
A CrossFit Újbuda sportlétesítmény üzemeltetője